GENERAL GUIDELINES FOR THE AUTHORS

 

Online philosophical magazine Hybris publishes original articles, translations, reviews, interviews, polemics and academic conferences reports. We would like the authors to send their texts up to the 40000 characters for articles and 20000 characters for reviews and polemics. The limit of the characters isn’t obligatory in cases of translations of the foreign-language texts to Polish. Read and adjust to the current Hybris editorial standards before sending Your text.

 

Sending text to Hybris review means declaration that text isn’t currently given to any other magazine. The negative result of the text review exempt the author from the agreement.

 

Online philosophical magazine Hybris is open access which means all the archive and current issues are freely available on line. Articles published in Hybris are allowed to be copied, printed, spread and also used in the didactic process, under the requirements of the license CC-BY-NC-ND in the 4.0 version (for detailed information go the website Creative Commons — Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International — CC BY-NC-ND 4.0). At the authors' request, we allow publication under a  licence CC-BY 4.0. These requirements don’t include the possibility of commercial usage of the materials from the website without permission gotten from the editor. Sending text to Hybris is the same as giving author’s assent to the terms above. 

 

Please submit texts via the OJS system.

 

We assume that texts sent to us are the original work of their authors, hadn’t been published before and the author has all the rights to its text. The authors are charged with the responsibility of making sure if the materials used in their works are not protected with the copyright laws. The consequences of the eventual lapses in this regard are to be suffered by the authors. We ask the authors to reveal the source of the funding of their research.

 

We would like to remind that actions such as ghost-writing and guest-authorship are the examples of academic dishonesty and will not be tolerated. All the detected cases will be exposed and, in the next step, we will inform the institutions that authors who have perpetrated these actions are affiliated with.

 

Please send the propositions of the texts to the following e-mail address:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

 

***

 

Internetowy Magazyn Filozoficzny „Hybris” publikuje oryginalne artykuły, przekłady, recenzje, polemiki i sprawozdania z konferencji naukowych. Prosimy Autorki i Autorów o przesyłanie tekstów o objętości nie większej niż 40000 znaków w wypadku artykułów i 20000 znaków w wypadku recenzji i polemik. Limit objętości tekstu nie dotyczy przekładów artykułów obcojęzycznych na język polski. Przed wysłaniem tekstu prosimy o zapoznanie się z obowiązującym w czasopiśmie STANDARDEM EDYTORSKIM i dostosowanie się do niego.

 

Teksty prosimy składać poprzez system OJS.

 

Złożenie tekstu do recenzji w „Hybris” uważamy za równoznaczne z deklaracją, że tekst nie jest aktualnie złożony w żadnym innym czasopiśmie. Negatywny wynik recenzji zwalnia Autorkę / Autora z tej umowy.


Internetowy Magazyn Filozoficzny „Hybris” działa na zasadzie wolnego dostępu (Open Access). Oznacza to, że wszystkie wydania archiwalne i bieżący numer czasopisma dostępne są za darmo w Internecie. Artykuły zamieszczone w IMF „Hybris” mogą być dowolnie przechowywane, kopiowane, drukowane, rozpowszechniane i wykorzystywane do celów naukowo-dydaktycznych przy zachowaniu warunków licencji CC-BY-NC-ND w wersji 4.0 (szczegółowe informacje znaleźć można tu: Creative Commons — Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International — CC BY-NC-ND 4.0). Dopuszczmy, na prośbę Autorów, publokację na warunkach licencji CC-BY 4.0. Warunki te nie uwzględniają możliwości komercyjnego wykorzystania udostępnianych na stronie materiałów bez uprzedniej zgody wydawcy. Nadesłanie tekstu do IMF „Hybris” jest tożsame z wyrażeniem przez Autora / Autorkę zgody na powyższe warunki.

Redakcja zakłada, że nadesłane teksty są oryginalnym dziełem ich Autorów / Autorek, wcześniej nie publikowanym, i że Autor / Autorka posiada prawo do nadesłanego tekstu. Na Autorach / Autorkach nadsyłanych tekstów ciąży odpowiedzialność upewnienia się, że wykorzystywane przez nich materiały nie są chronione prawami autorskimi na rzecz innych osób. Konsekwencje ewentualnych uchybień w tym względzie ponoszą autorzy. Prosimy również autorów i autorki o ujawnianie źródeł finansowania swoich badań.

Redakcja pragnie przypomnieć, że zjawiska takie jak że „ghostwriting” i „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej i nie będą przez nas tolerowane. Wszelkie wykryte przypadki będą przez nas demaskowane, a w kolejnym kroku zostaną o nich powiadomione instytucje, przy których dopuszczający się tych praktyk autorzy są afiliowani.

Propozycje tekstów prosimy przysyłać na adres e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

***

 

This is an openaccessjournal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles in this journal without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition ofopenaccess.