REVIEWING PROCESS

 

The HYBRIS adopts as its own the rules of conduct contained in the CODE OF CONDUCT AND BEST PRACTICE GUIDELINES FOR JOURNAL EDITORS (COPE).

Texts received are subjected to the three-stage reviewing process. The first stage consists of at least one initial and internal review meant to define text compatibility with the magazine’s profile and adjust it to the editorial standards. The internal reviewers eventual comments are send to the author in the form of annotations to the text or the separate e-mail from our Secretary. Already at this stage, papers are coded so that only the Secretary knows the details of the author(s).

 

Our editorial board pleads for seeing through and correcting the texts written by the polish academics in German or English, by someone for whom particular language is the first one. The magazine doesn’t have the wherewithal to put the texts under the specific language editing so they will be only supervised by someone for whom particular language isn’t the foreign language. The negative result of such a supervision means the suspension of the review process and the need of correcting the text in terms of language before directing it to the review.

 

The next step will be beginning of the proper review process: the text that is sent and adapted to the editorial guidelines of the magazine is given to two independent reviewers. The selection of the reviewers is based on their academic expertise’s compatibility with the text given that their academic rank isn’t lower that the author’s of the given text. The rule of the double-blind review is kept for the external reviews so the reviewer and the author are anonymous to each other. We assume, that this stage of the reviewing process should not last more than three months. The review of the text is based on the review form wherein the basic criteria of the texts to be published in Hybris are taken into the consideration. These criteria are such as general quality of the text, its originality or use of the subject literature.

 

The last stage of the review process consists of sending the author the results of his/hers text’s external reviews the list of which is annually published in the winter issue of the magazine. The result of the review may be threefold: the text is accepted unconditionally; the text is rejected; or is conditionally accepted and needs corrections from its author that are consistent with the reviewers’ suggestions. Regardless of the review result (positive, negative or conditional), the author has a chance to refer to the assessment of their text made by the reviewers; not only with the general decision but also with the specific remarks that justify the result. In the first and second case the authors are informed about the result of the review procedure electronically. In the third case the authors of the given texts are asked to make the corrections suggested by their reviewers and to send the final version of the text. If the reviewers’ suggestions will be taken into the consideration, the text will be published in Hybris. Authors are informed in which one of the next issues their text will be published.

 

ZASADY PROCEDURY RECENZYJNEJ

 

Internetowy Magazyn Filozoficzny HYBRIS przyjmuje za własne zasady postępowania ujęte w Kodeksie 

Postępowania Komitetu ds. Etyki Wydawniczej (COPE).

Nadesłane do Internetowego Magazynu Filozoficznego „Hybris” teksty podlegają trzyetapowej procedurze recenzyjnej. Pierwszym etapem jest przynajmniej jedna wstępna recenzja wewnętrzna, mająca na celu określenie zgodności nadesłanego tekstu z profilem pisma i dostosowanie do standardów edytorskich. Ewentualne uwagi recenzentów wewnętrznych zostają przesłane Autorowi / Autorce w postaci komentarzy do tekstu bądź odrębnej wiadomości e-mailowej przekazanej przez Sekretarza pisma. Już na tym etapie prace są kodowane tak, że dane Autorek i Autorów zna jedynie Sekretarz.

 

Redakcja apeluje, aby teksty polskich naukowców napisane w języku konferencyjnym zostały uprzednio przejrzane i poprawione przez osobę, dla której dany język nie jest językiem obcym. Czasopismo nie posiada środków, aby teksty te poddać szczegółowej językowej adjustacji i będą one jedynie kontrolowane przez osobę, dla której dany język nie jest językiem obcym. Negatywny wynik takiej kontroli jest jednoznaczny z przerwaniem procesu recenzyjnego i oznacza konieczność poprawienia tekstu pod względem językowym, zanim skierowany on zostanie do właściwej recenzji.

 

W następnej kolejności rozpoczyna się właściwy proces recenzyjny: nadesłany i dostosowany do wskazówek edytorskich pisma tekst zostaje wysłany do dwóch niezależnych Recenzentów. Dobór Recenzentów opiera się na zgodności ich naukowych kompetencji z problematyką nadesłanego tekstu, a ich stopień naukowy nie jest niższy niż stopień naukowy Autora / Autorki nadesłanego tekstu. Przy recenzjach zewnętrznych zachowana zostaje zachowana tzw. zasada „double-blind review”, tj. Recenzent / Recenzentka i Autor / Autorka pozostają dla siebie anonimowi. Zakładamy, że ten etap recenzji nie powinien trwać dłużej niż trzy miesiące. Recenzja tekstu opiera się na formularzu recenzyjnym, w którym uwzględnione zostały podstawowe kryteria kwalifikacji tekstów do publikacji w IMF „Hybris”, takie jak ogólny merytoryczny i językowy poziom tekstu, jego oryginalność czy wykorzystanie literatury przedmiotu.

 

Na ostatni etap procedury recenzyjnej składa się przesłanie Autorowi / Autorce wyniku recenzji zewnętrznych, których lista publikowana jest corocznie w zimowym numerze pisma. Wynik recenzji może być trojaki: tekst zostaje przyjęty bezwarunkowo; tekst zostaje odrzucony; lub tekst zostaje przyjęty warunkowo i wymaga wprowadzenia przez Autora / Autorkę poprawek zgodnie ze wskazówkami Recenzenta / Recenzentki. Niezależnie od wyniku recenzji (pozytywnego, negatywnego bądź warunkowego), Autor / Autorka mają okazję zapoznać się z zasadniczą oceną ich tekstu przez Recenzentów: nie tylko z ogólną decyzją, ale także ze szczegółowymi uwagami ją uzasadniającymi. W pierwszym i drugim wypadku Autorzy zostają poinformowani o wyniku procedury recenzyjnej drogą elektroniczną. W trzecim wypadku Autorzy nadesłanych tekstów zostają poproszeni o naniesienie zasugerowanych przez Recenzentów poprawek i przysłanie ostatecznej wersji tekstu. Jeśli uwagi recenzentów zostaną uwzględnione, tekst trafia do publikacji w IMF HYBRIS. Autorzy / Autorki zostają poinformowani, w którym z najbliższych numerów pisma tekst się ukaże.