STYLESHEET

 

Hybris publishes the following types of texts:
- original papers (up to 40.000 characters - footnotes included);
- book reviews, opinions, comments (up to 20.000 characters - footnotes included);
- interviews (up to 30.000 characters).
Hybris publishes texts in Polish, English and German.

 

Manuscripts sent should contain:
- author's name, afiliation and e-mail;
- abstract in English (up to 200 words);
- list of keywords (up to 6);
- English translation of the title if text is written in Polish or German;
- original text not published elsewhere or peer-reviewed simultaneously in other journal;
- text written according to guidelines provided in the stylesheet below;
- alphabetical list of references (bibliography) composed according to the guidelines below.

All manuscripts shoul be sent in .doc, .docx or .rtf format.

 

Font: 12pt, line spacing = 1,5 (footnotes: font = 10pt, line spacing = 1,5).
Citations: parenthetical within the text, e.g. (Roberts, 2009, p. 124); (Roberts, 2003, p. 43; Evans, 2005, p. 43).
Longer quotations (over 40 words): separate paragraph, font = 10pt.

 

References list should be alphabetical and provided at the end of the text in the following format:

For books:
Roberts, J. (1988). The Meaning of Truth. Oxford: Oxford University Press.
For book chapters:
Roberts, J. (1988). The Meaning of Truth. In M. Evans (ed.), About Truth (34-57). Cambridge: Cambridge University Press.
For journal articles:
Roberts, J. (1988). The Meaning of Truth. Mind, 34, 98-123.

 

Other elements of the text composition should be constructed according to APA rules.

 

***

 

Hybris publikuje następujące typy tekstów:
- oryginalne artykuły (do 40.000 znaków z przypisami i bibliografią);
- recenzje ksiażek, opinie, komentarze, polemiki (do 20.000 znaków z przypisami);
- wywiady (do 30.000 znaków).
Hybris publikuje teksty w języku poslim, angielskim i niemieckim.

 

Przysyłane propozycje powinny zawierać:
- imię i nazwisko autora bądź autorki, jego bądź jej afiliację i adres e-mail;
- abstrakt w języku angielskim (do 200 słów);
- listę słów kluczowych (maksymalnie 6);
- angielskie tłumaczenie tytułu tekstu (jeśli tekst został napisany w języku polskim bądź niemieckim);
- oryginalny tekst niegdzie wcześniej nie publikowany ani równolegle nie wysłany do recenzji do innego czasopisma;
- tekst napisany zgodnie ze wskazówkami edytorskimi zamieszczonymi poniżej;
- alfabetyczną bibliografię sformatowaną zgodnie z zamieszczonymi niżej wskazówkami.

Wszystkie propozycje powinny być przesyłąne w formacie .doc, .docx bądź .rtf.

 

Czcionka: 12pt, odstęp 1,5 (przypisy: czcionka 10pt, odstęp 1,5).
Odsyłacze: w nawiasach wewnątrz tekstu, np. (Jarocki, 2009, s. 124); (Jarocki, 2003, p. 43; Bożyk, 2005, s. 43).
Cytaty: w znakach cudzysłowu wewnąrz tekstu, nie kursywą.
Dłuższe cytaty (ponad 40 słów): jako odrębny paragraf, czcionka 10pt.

 

Bibliografia bez numerów, alfabetyczna, zamieszczona na dole tekstu według następującego wzoru:

Dla książek:
Makowski, J. (1988). Znaczenie prawdy. Warszawa: PWN.
Dla rozdziałów w książkach:
Makowski, J. (1988). Znaczenie prawdy. W: R. Górski (red.), O prawdzie (34-57). Warszawa: PWN.
Dla artykułów w czasopiśmie:
Makowski, J. (1988). Znaczenie prawdy. Diametros, 34, 98-123.

 

Pozostałe elementy kompozycji tekstu powinny być konstruowane według reguł APA. Polski podręcznik APA znaleźć mozna TUTAJ.